ETICKÝ KODEX INICIATIVY SOUSEDSKÁPOMOC.CZ
(dále jen „Kodex“)

Preambule

Cílem tohoto Kodexu je zakotvit základní etické principy a pravidla chování veškerých dobrovolníků a organizátorů iniciativy SousedskáPomoc.cz (dále jen „Iniciativa“). Je vystavěn na hodnotách, na kterých stojí samotná Iniciativa, tedy na zásadách solidarity, spravedlnosti, sounáležitosti a elementární lidské slušnosti. Smysl této Iniciativy je podstatně závislý na tom, že její členové jednají v souladu se svým přesvědčením o důležitosti mezilidské spolupráce nejen v krizových situacích. Iniciativa si klade za cíl, aby jednání všech osob, jež s ní jsou spojeny, zrcadlilo úsilí o autentické dobro, jež se Iniciativa snaží konat.

Společné zásady

Smyslem tohoto Kodexu je vyjádřit etické standardy Iniciativy.

Jeho účelem je také předcházet protiprávnímu jednání a trestní odpovědnosti dobrovolníků a organizátorů Iniciativy.

Tento Kodex se týká všech organizátorů a dobrovolníků působících v rámci Iniciativy.

Všichni organizátoři i dobrovolníci ctí poslání Iniciativy, nepoškozují její dobré jméno, naplňují její cíle a jednají v souladu s tímto Kodexem. Jsou si vědomi toho, že svým chováním a vystupováním reprezentují Iniciativu navenek. Jménem celé Iniciativy komunikují s veřejností pouze po předchozí konzultaci s pověřeným členem ústředního týmu.

Všichni organizátoři a dobrovolníci také dodržují zákony ČR a ostatní právní předpisy, jakož i vnitřní pravidla Iniciativy. Respektují lidská práva a základní svobody, zejména právo na život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí a právo na zachování lidské důstojnosti a dobré pověsti. Odmítají jakoukoliv formu diskriminace a podporují pozitivní přístup k osobám se specifickými potřebami.

Všichni organizátoři a dobrovolníci navíc ctí mravní principy a zásady a dodržují základní pravidla slušného chování a zásady kolegiality.

Všichni organizátoři a dobrovolníci vykonávají činnost pro Iniciativu nezištně a bez očekávání osobního zisku. Nenadřazují své soukromé zájmy nad zájmy Iniciativy.

Všichni organizátoři a dobrovolníci dbají na bezpečnost svou i svého okolí a nezvyšují riziko přenosu nákazy jakékoliv nemoci. Za tím účelem se při kontaktu s okolím chrání aktuálně dostupnými ochrannými prostředky, zejména pak rouškou či ústenkou, ochrannými brýlemi či štítem a také ochrannými rukavicemi.

Všichni organizátoři a dobrovolníci bdí nad dodržováním tohoto Kodexu a v případě jeho porušení na toto porušení upozorní ústřední tým.

Zásady chování členů ústředního týmu

Členové ústředního týmu si jsou vědomi své odpovědnosti za plnění cílů Iniciativy, její celkový obraz a vývoj, a svým chováním jdou příkladem všem dalším organizátorům a dobrovolníkům. Členové ústředního týmu jednají tak, aby předešli možnému střetu zájmů.

Členové ústředního týmu usilují o kvalitní činnost, hospodárný provoz a transparentnost Iniciativy, a to bez nároku na svůj materiální prospěch. Zejména se snaží minimalizovat náklady na svou vlastní administrativu a správu.

Členové ústředního týmu dbají na srozumitelnost komunikace poslání Iniciativy směrem k veřejnosti. K propagaci činnosti Iniciativy volí umírněné prostředky, které jsou v souladu se zásadami a pravidly chování vyjádřenými v tomto Kodexu.

Členové ústředního týmu projevují úctu a vážnost ve vztahu k iniciátorům Iniciativy, jakož i ke všem ostatním organizátorům a dobrovolníkům.

Zásady chování kurýrů, dispečerů a pečovatelů

Kurýři, dispečeři a pečovatelé při své činnosti dbají základních zásad chování společným všem organizátorům a dobrovolníkům, jakož i základního poslání Iniciativy.

Kurýři, dispečeři a pečovatelé dbají na férový a spravedlivý přístup ke všem klientům. Snaží se odvádět kvalitní práci za současného respektování zásady hospodárnosti, snaží se vyvarovat zbytečných průtahů.

Kurýři, dispečeři a pečovatelé přistupují ke klientům taktně a ohleduplně, způsobem přiměřeným jejich sociálním a komunikačním potřebám. Respektují jejich individualitu a důstojnost. Vystupují a vyjadřují se kultivovaným, vstřícným a srozumitelným způsobem.

Kurýři, dispečeři a pečovatelé respektují a nenarušují soukromí a domovní svobodu klientů.

Kurýři, dispečeři a pečovatelé projevují vážnost a úctu k vyjádřené vůli klientů a dbají tak na pozitivní rozvoj vztahu veřejnosti k Iniciativě.

Kurýři, dispečeři a pečovatelé dbají maximální možné opatrnosti, aby nedošlo k potenciálnímu přenosu jakékoliv nemoci zejména kapénkovou nákazou. V této souvislosti se chrání ochrannými prostředky, zejména pak rouškou či ústenkou, ochrannými brýlemi či štítem a také ochrannými rukavicemi.

Závěrečná ustanovení

Kodex byl vypracován v souladu s právními předpisy a interními normami iniciativy Sousedská pomoc.

Kodex nabývá účinnosti dne 22. 3. 2020.